CZ
ENEnglish DEDeutsch
Česky

O NÁS

Úvod > O nás > Politika společnosti

POLITIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE

Vedení společnosti Marták Logistic s.r.o si uvědomuje svoji zodpovědnosti za ochranu životního prostředí při realizaci podnikatelských aktivit. Proto přijalo tyto zásady environmentální politiky:

 • Dodržovat právní i jiné požadavky na ochranu životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a zajištění bezpečného pracovního prostředí.
 • Rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí.
 • Řídit a vychovávat zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí a dosáhnout toho, aby plně chápali, podporovali a prosazovali environmentální politiku společnosti.
 • Vytvořit podmínky pro ekologické chování svých zaměstnanců.
 • Řídit provoz, servis vozidel a skladování zboží tak, aby dopady na životní prostředí byly pod kontrolou a co nejmenší.
 • Prevencí rizik a znečišťování předcházet možnostem vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí.
 • Provádět řádně plánovanou preventivní údržbu a minimalizovat tak negativní environmentální dopady spojené s provozem vozidel, strojů a zařízení.

POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Naše politika vůči dodavatelům je vedena následujícími strategickými zásadami:

 • Zdůrazňujeme a prosazujeme spravedlivé obchodní praktiky, otevřenost, etiku a rovnost příleži tostí jak vůči dosavadním, tak i novým dodavatelům.
 • Ve vztazích s dodavateli podporujeme týmovou spolupráci s ohledem na neustálé zvyšování hodnoty jak pro nás, tak i pro naše partnery.
 • Za strategické považujeme zejména externí dopravce, dodavatele přepravní, manipulační a skladové techniky, informačních systémů a servisní dodavatele. S nimi jsme se rozhodli budovat vztahy partnerství.
 • V případě, že dodavatelé prokážou opakovaně vysokou způsobilost plnit naše požadavky, bude jim nabídnuta dlouhodobá spolupráce.
 • Hodnocení výkonnosti dodavatelů budeme vykonávat podle kritérií jakosti, profitability, nákladů na životní cyklus, pružností reakce, respektování zákonů a norem v oblasti BOZP, PO, rozvoje jejich aktivit v oblasti sociální odpovědnosti a respektování legislativních norem v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Očekáváme přitom, že naši dodavatelé přijmou za své ty hodnoty a principy, které se snažíme prosazovat my sami ve svých vlastních činnostech.

POLITIKA VZTAHŮ S DODAVATELI

Vedení společnosti stanovuje politiku na základě vlivů činností, produktů a služeb na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.
Vedení společnosti se plně ztotožňuje s následujícími základními prioritami a cíli v oblasti bezpečnosti práce a zavazuje se k jejich dodržování a naplňování:

 • Zbezpečovat dodržování veškerých platných právních předpisů a norem z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Identifikovat zdravotní a bezpečnostní rizika vč. jejich klasifikace dle závažnosti a pravděpodob nosti. Přijímat opatření k minimalizaci identifikovaných rizik jako např. školení, výcvik, zavádění nejmodernějších technologií a bezpečnostního vybavení.
 • V rámci porad vedení společnosti pravidelně hodnotit plnění cílů stanovených k zajištění bez pečnosti práce. Současně i přezkoumávat všechny podněty a zjištění, dle kterých by mohlo dojít anebo již došlo k závažným zraněním osob, poškození zdraví, havarijním situacím anebo ztrátám. K vyhodnoceným zjištěním poté přijímat taková opatření, která zabrání opakování těchto situací.
 • Zvyšovat povědomí všech zaměstnanců, že svým chováním ovlivňují bezpečnost svou i svých spolupracovníků. Vhodně motivovat všechny pracovníky společnosti k dodržování bezpečnosti na všech úrovních. U vedoucích pracovníků společnosti na všech úrovních neustále navyšovat a prověřovat znalosti v bezpečnosti práce.
 • Spolupracovat s našimi smluvními partnery, dodavateli a zákazníky, abychom dosáhli zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech našich pracovištích.
 • Zásady politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti.

Marták Logistic s.r.o. - Nákladní doprava, spedice, skladování

ČASOVÁ OSA

1998
Začátky
2004
Vznik firmy
Marták Logistic
2008
Nové
zázemí firmy
2013
Založena pobočka
České Budějovice
2014
Založena pobočka
Praha
2016
Výstavba
skladových hal